Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2011

ΑΡΜΕΝΙΟΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΑΝ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΗΣ ΓΕΝΝΕΣΕΩΣ! ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ!

Το Σάββατον, 16ην / 29ην Οκτωβρίου 2011, η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος υπό του Γέροντος Δραγουμάνου Ιερωτάτου Μητροπολίτου Ελευθερουπόλεως κ. Χριστοδούλου και του Γέροντος Αρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου μετέβη εις...Βηθλεέμ.

Εκεί συνητήθη εις το ημέτερον ηγουμενείον μετά του εν Βηθλεέμ Πατριαρχικού Επιτρόπου Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Ιορδάνου κ. Θεοφυλάκτου και του Κουστωδού της Αγίας Γης των Φραγκισκανών π. Pierbattista Pizzaballa του π. Αθανασίου Μακόρα και του ηγουμένου των Φραγκισκανών εις Βηθλεέμ π. Στεφάνου και πάντες ομού κατήλθον εις το θεοδέγμον Σπήλαιον.

Ενταύθα επεθεώρησαν φθοράς, ήτοι αποξέσεις εις το αρμόδεμα των σχισμών αναμέσον των μαρμάρων του εδάφους και αφαιρέσεις τμημάτων μαρμάρου, προκληθείσας αυθαιρέτως υπό των Αρμενίων, την 27ην /28ην Οκτωβρίου 2011, επί του δαπέδου, εις επιδιορθώσεις, εις τας οποίας είχαν προβή οι Ορθόδοξοι και οι Φραγκισκανοί την προηγουμένην ημέραν, 26ην /27ην Οκτωβρίου 2011.

Η πράξις αύτη των Ορθοδόξων και Φραγκισκανών εγένετο, ως και εις άλλας περιπτώσεις εις το παρελθόν, κατόπιν συμφωνίας αυτών, εχόντων ως κατόχων το δικαίωμα να πράξουν τούτο εις το θεοδέγμον Σπήλαιον συμφώνως τω προσκυνηματικώ καθεστώτι.

Η πράξις των Αρμενίων, ήτοι η δια βιδολόγου απόξεσις και καθαρισμός του ασβεστοκονιάματος από των σχισμών των τεθραυσμένων μαρμάρων και αφαίρεσις τμημάτων τούτων εγένετο κατά παράβασιν του προσκυνηματικού καθεστώτος, καθ’ ότι ούτοι συμφώνως τούτω ουδέν δικαίωμα επισκευής η καθαρισμού έχουν εις το θεοδέγμον Σπήλαιον πέραν της χρήσεως δια την λειτουργίαν αυτών εν αυτώ.

Μετά την επιθεώρησιν ταύτην Ορθόδοξοι και Φραγκισκανοί συνεφώνησαν να προβούν εις τας απαραιτήτους ενεργείας και διαμαρτυρίας δια την πρόληψιν των συνεπειών της αυθαιρέτου ταύτης πράξεως των Αρμενίων, στοχευούσης εις την αλλοίωσιν του προσκυνηματικού καθεστώτος δια της αποκτήσεως μη κεκτημένων προσκυνηματικών δικαιωμάτων.

πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια: