Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2011

ΑΝΟΡΘΟΔΟΞΑ "ΝΕΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ" ΣΤΟ "ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ"!

Τὸ Παιδαγωγικὸ Ἰνστιτοῦτο ἔχει ἐκπονήσει μὲ χρηματοδότηση τοῦ ΕΣΠΑ νέα προγράμματα σπουδῶν γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν (καὶ γιὰ ἄλλα μαθήματα) γιὰ τὸ Δημοτικὸ καὶ τὸ Γυμνάσιο, τὰ ὁποία ἐφαρμόζονται φέτος πιλοτικὰ σὲ κάποια σχολεῖα τῆς Ἑλλάδος. Τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ποὺ προβλέπουν αὐτὰ τὰ νέα προγράμματα σπουδῶν δὲν θυμίζει σὲ τίποτε τὸ μέχρι σήμερα διδασκόμενο θρησκευτικὸ μάθημα. Ἡ Ἁγία Γραφή, ἡ διδασκαλία τῶν ἁγίων Πατέρων καὶ ἡ Ὀρθόδοξη Παράδοση ἐξοστρακίζονται καὶ τὴ θέση τοὺς παίρνουν γενικόλογες ἱστορικὲς καὶ θρησκειολογικὲς ἀναλύσεις, συγκρητιστικὲς μελέτες τοῦ θρησκευτικοῦ φαινομένου καὶ μία «θεολογικὴ» παιδεία ποὺ θὰ φέρει μόνο σύγχυση στοὺς μαθητές.
Ὅσοι συνάδελφοι Θεολόγοι κλήθηκαν νὰ ἐφαρμόσουν τὰ παραπάνω προγράμματα πιλοτικὰ στὰ σχολεῖα τους δὲν ἔχουν στὴ διάθεση τοὺς τὰ βιβλία Θρησκευτικῶν ποὺ χρησιμοποιοῦμε ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι Θεολόγοι στὰ σχολεῖα μας, καθὼς ἡ ἀλλαγὴ τοῦ περιεχομένου τοῦ μαθήματος εἶναι τόσο ριζικὴ ὥστε τὰ μέχρι σήμερα χρησιμοποιούμενα βιβλία νὰ μὴν μποροῦν νὰ ἐξυπηρετήσουν τοὺς νέους στόχους τοῦ μαθήματος...
Πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας ἑτοιμάζεται νὰ ἐφαρμόσει σὲ ὅλα τὰ σχολεῖα τῆς χώρας τὰ νέα αὐτὰ προγράμματα σπουδῶν ἤδη ἀπὸ τὴν ἑπόμενη σχολικὴ χρονιά. Ἀδιευκρίνιστο παραμένει ἂν οἱ θεολόγοι θὰ κληθοῦν νὰ ὑποστηρίξουν τὴν θρησκευτικὴ ἐκπαίδευση τῶν μαθητῶν χωρὶς...τὴ χρήση σχολικῶν ἐγχειριδίων. Αὐτὸ ποὺ εἶναι περισσότερο ἀπὸ βέβαιο ὅμως εἶναι ὅτι ἡ ἐφαρμογὴ τῶν «Νέων Θρησκευτικῶν» σὲ ὅλα τὰ σχολεῖα θὰ σημάνει τὸ τέλος τοῦ ὀρθόδοξου χριστιανικοῦ μαθήματος. Ἡ εὐθύνη μίας τέτοιας χριστομαχίας βαρύνει ἀσφαλῶς ὄχι μόνο τὴν πολιτικὴ ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας ἀλλὰ πρωτίστως τὴν μικρὴ ὁμάδα νεωτεριστῶν Θεολόγων ποὺ συνέταξε τὰ προγράμματα αὐτά. Μέλη οἱ περισσότεροί του συνδέσμου Θεολόγων ΚΑΙΡΟΣ, ποὺ πρωτοστάτησε στὴ διάσπαση τοῦ κλάδου τῶν Θεολόγων, ὑποσχέθηκαν, ἐδῶ καὶ καιρό, σὲ ὅσους σχεδιάζουν τὴν ἀντικατάσταση τοῦ ὀρθόδοξου μαθήματος ἀπὸ ἕνα ἄχρωμο θρησκειολογικό, νὰ κάνουν τὸ πᾶν γιὰ τὴν ἐπίτευξη τοῦ στόχου αὐτοῦ.

Οἱ σχεδιαστὲς τοῦ «Νέου Σχολείου» δὲν φαίνεται νὰ ἐπιθυμοῦν ὀρθόδοξο χριστιανικὸ μάθημα σὲ αὐτό. Ἔτσι ἐφτίαξαν καὶ ἑτοιμάζονται νὰ ἐφαρμόσουν σὲ ὅλα τὰ σχολεῖα τὰ «Νέα Θρησκευτικά», ἕνα μάθημα θρησκειολογικό, χωρὶς Χριστό, χωρὶς Παλαιὰ καὶ Καινὴ Διαθήκη, χωρὶς ἁγίους Πατέρες. Δυστυχῶς βρῆκαν ἀπρόσμενους συμμάχους κάποιους νεωτεριστὲς Θεολόγους. Οἱ μόνοι ποὺ φαίνεται πὼς δὲν ἔχουμε λόγο σὲ τέτοιες ριζικὲς ἀλλαγὲς εἴμαστε ὅσοι διδάσκουμε τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στὰ σχολεῖα. Γιατί ἄραγε πιστεύουν ὅτι θὰ ἐφαρμόσουμε στὶς τάξεις ὅσα αὐτοὶ ἑτοίμασαν γιά μας καὶ τοὺς μαθητές μας, χωρὶς ἐμᾶς;

τοῦ Ἰωάννη Τάτση, Θεολόγου

Δεν υπάρχουν σχόλια: